Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục

[acf field=”tac_gia” post_id=”1787″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1787″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1787″]

“Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục” là tên gọi chung của giới nghiên cứu Thiền, khi muốn nhắc đến các bộ: Mã Tổ Ngữ Lục, Bách Trượng Ngữ Lục, Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu Lâm Tế Ngữ Lục. Đây là các bản ghi lại pháp ngữ của bốn vị đại sư, được xem là bốn hệ truyền thừa từ Nam Nhạc Hoài Nhượng, đệ tử truyền thừa của Lục Tổ Huệ Năng.