Trần Thái Tông và Khóa hư lục nhìn từ góc độ văn học

144.000

Chuyên luận Trần Thái Tông và Khóa hư lục nhìn từ góc độ văn học hướng đến là nhằm tìm hiểu hành trạng, sự nghiệp cùng với con đường tu chứng của Trần Thái Tông, một vị vua anh minh, yêu nước thương dân đã từng “bỏ ngai vàng như trút chiếc giày rách ” (Ngô Thì Sĩ – Việt sử tiêu án) đê rồi trở thành vị Thiền gia đắc pháp. Trên cơ sở đó, chuyên luận đi sâu vào việc phân tích Khóa hư lục để chỉ ra giá trị nội dung tư tưởng và thế giới nghệ thuật của tác phẩm…