Trái Tim Thiền Định Phật Giáo

27.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1745″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1745″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1745″]

Mục đích của những trang sách này là nhằm gợi sự chú tâm vào ý nghĩa sâu xa rộng rãi của Pháp môn Niệm Xứ (Satipatthàna) của Đức Phật và hiến dâng một sự chỉ dẫn sơ khởi cho việc lĩnh hội những giáo lý ấy và cho việc áp dụng chúng một cách thực tiễn…

Cuốn sách này cũng được mong là cuốn đi kèm với bản Sớ luận về bản kinh Niệm Xứ của Đức Phật mà một bản dịch Anh ngữ rất trung thực của Ngài Soma Thera đã được xuất bản. Bản dịch Anh ngữ về bản chính kinh của Ngài cũng được gom vào đây để tiện cho độc giả. Nó cần được xem đến mỗi khi ở đây bàn đến những chi tiết của bản kinh.