Tìm hiểu đạo Phật

Tìm Hiểu Đạo Phật (Buddhism Explained)

Tác giả: Khantipalo

Dịch: Tỳ kheo Thích Chơn Thiện

284 trang

Một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý Đức Phật, để trả lời câu hỏi Phật giáo là gì, hoặc các Phật tử tin tưởng gì, các giáo lý cơ bản làm nền tảng cho việc tu tập của người Phật tử dưới các đề mục Học, Tu và Chứng …