Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ

60.000

Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ” có lẽ là cuốn sách mà những người nghiên cứu, khám phá và thực hành Thiền Vipassanā ở Việt Nam đang mong đợi. Chúng ta đã biên soạn, dịch thuật, giới thiệu và mở khá nhiều khóa thiền hướng dẫn về pháp hành Niệm Thân theo phương pháp của những vị Thiền sư nổi tiếng như Ngài Mahāsi, Ngài U Silananda, Ngài U Pandita, v.v… nhưng chưa có cuốn sách nào giới thiệu đầy đủ và cụ thể về pháp hành NiệmThọ.

NXB Hồng Đức

504 trang

Tác giả GN. Goenka

Dịch: Tỳ Kheo Pháp Thông

Giới thiệu: T kheo Viên Minh Phó Ban Thiển Học
Viện Nghiên Cứu Phật Học việt Nam