Tiến trình giải thoát

27.000

Vì nhu cầu tu học của người Phật tử, một cách khái quát sách giới thiệu cùng độc giả lộ trình tu tập của đức Phật, để mọi người hiểu được như thế nào gọi là tu trong đạo Phật.