Thiền và Bát Nhã

Tập sách Thiền và Bát Nhã này là phần trích Luận năm và Luận sáu trong bộ Thiền Luận, tập hạ của D. T. Suzuki. Tập này gồm các thiên luận về Hoa Nghiêm và Bát Nhã.

Toàn bộ được xuất bản lần đầu do An Tiêm, năm 1972 có sửa chữa và thêm vào khá nhiều văn bản, tư liệu liên quan đến Tâm kinh Bát-nhã.

Bản in lần thứ 3 năm 2015

Tác Giả: D.T. SUZUKI /Tuệ Sỹ

237 trang

NXB Phương Dông