Thánh Nữ Tỳ-Kheo-Ni Liên Hoa Sắc (Uppalavanna)

[acf field=”tac_gia” post_id=”1809″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1809″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1809″]

Uppalavanna cùng với Khema, là hai đại đệ tử đứng đầu của Phật về phía Ni, giống nhu Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên là hai đại đệ tử đứng đầu về thần thông. Cả hai đều được Phật ngợi khen về tài lãnh đạo và giáo huấn xuất chúng. Cả hai đều được Phật tán thưởng như tấm gương sáng để Ni đoàn soi chung. Trong kinh văn Pali, đó là tất cả những được ghi trong hai bộ Samyutta Nikaya và Anguttara Nikaya. Bởi vậy, trong tập sách này của Hòa thượng Thích Trung Hậu, người đọc sẽ không thấy gì khác về kinh nguyên thủy ngoài hai đoạn ngắn trích dẫn Tương Ưng bộ kinh (Samyutta) và Tăng Chi bộ kinh (Anguttara). Tất cả các trích dẫn khác đều lấy từ tích truyện.