Tam pháp độ luận

[acf field=”tac_gia” post_id=”1659″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1659″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1659″]

Tác phẩm này, “Tam Pháp Độ Luận”, nghiên cứu ngữ học và giáo thuyết (Le Traité des Trois Lois), là một luận án Tiến sĩ Đệ tam cấp do Cố Hòa thượng Thích Thiện Châu thực hiện và bảo vệ tại đại học Sorbonne (Paris), cùng với luận án Tiến sĩ Quốc gia về Văn học và Khoa học nhân văn (Docteur d’Etat és lettres et Sciences humaines), Văn học của các nhà Nhân thể luận trong Phật giáo cổ đại (La littérature des Personalistes dans le Bouddhisme Ancien) là một khám phá mới về một tư liệu giáo điển của Độc Tử bộ (Vatniputriya) và của học thuyết Nhân thể (Pudgalavada). Cả hai công trình này và nhiều tác phẩm khác của Hòa thượng là những tặng phẩm quý giá lưu lại cho đời.