Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán

18.000

Phật giáo Tây Tạng có một vị trí đặc biệt trong Phật giáo thế giới. Nước ta đã từng có vài vị sư Tây Tạng đến thăm viếng vào đời Trần. Quan hệ Phật giáo Việt Nam Với Phật giáo Tây Tạng vì thế có khá sớm… Bản dịch ” Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán” của thiền Phật giáo Tây Tạng giới thiệu quan niệm về vấn đề thực hành thiền định như thế nào. Đây là tác phẩm lý thú, vì xưa nay Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng về dạng Phật giáo Mật tông, nhưng ít ai biết về Phật giáo thiền định.

(Trích lời giới thiệu của Lê Mạnh Thát)