Phật học luận tập | Tập 1

77.500

Tập hợp các bài viết về Phật học của theo chủ trương Thầy Tuệ Sỹ phát hành 3 tháng 1 kỳ. Đây là số đầu tiên ra mắt trong dịp Vu Lan 2017

Giói thiệu kinh Duy-ma-cật.
Tánh khởi & Duyên khỏi.
Thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Về tỷ giảo học kinh tạng Nikaya.
Tim hiểu thuyết nhân quả trong bộ tranh dân gian Thập điện Diêm vương.
Tư tưởng Phật giáo Ấn-độ