Phật giáo nhìn toàn diện

78.000

Người đọc sẽ thấy trong quyển sách này một cái nhìn toàn diện  hàm xúc những lời dạy chánh yếu và nòng cốt của Đức Phật Sakyamuni Gotama (Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm). Do đó, tôi đề tựa nó là: The Spectrum of  Buddhism Phật Giáo, Nhìn Toàn Diện tức một cái nhìn toàn diện vào giáo lý của đạo Phật. Người đọc cũng sẽ nhận thức vì sao giáo huấn của Đức Phật đã vững chắc duy trì giá trị như một hướng dẫn thực dụng cho đời sống chí đến ngày nay…

Tác giả: HT. Piyadassi Mahathera

Người dịch: Pham Kim Khánh

718 trang