Những truyện cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo

54.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1632″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1632″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1632″]

Hơn 2000 năm từ khi du nhập Việt Nam, Phật giáo đã phát triển trong lòng dân tộc, đã đóng góp là nên lịch sử vẻ vang của đất nước, để lại những dấu ấn sâu đậm của mình trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động tích cực của nhân dân, đặc biệt là vê tư tưởng, văn học, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc…Do đó, Truyện cổ Việt Nam, Một hình thái nổi bật của văn học truyền miệng tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo.

Từ khi du nhập, Phật giáo đã dần dà tiến sâu vào lòng dân tộc Việt Nam, chia sẻ những thăng trầm của đất nước, nhân dân trong mọi sinh hoạt văn học, triết học, kiến trúc, nghệ thuật…, tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước. Bằng sức mạnh của từ bi và trí tuệ, triết lý và đạo đức Phật giáo dần dần đã trở thành bản sắc của dân tộc.