Ngữ lục của Đạo sư Ấn Thuận

40.000

Người biên tập sách này là lương y Huỳnh Tắc Tuân. Ông đam mê nghiên cứu Phật pháp, đọc khắp các tác phẩm của Đạo sư Ấn Thuận, rồi chọn ra những đoạn văn sâu sắc. độc đáo, nổi bật và tập hợp lại thành mười chương trong sách này, lấy tựa đề là Ngữ lục cùa Đạo sư Ấn Thuận.

Do dó sách này có nội dung rất phong phú, rút tỉa những tinh hoa về tư tưởng Phật học cũa Đạo sư Ấn Thuận đã phát biểu qua những tác phẩm của mình. Từ Hội biên về kinh luận Tạp A-hàm, đến các tác phẩm nổi tiếng như: Sự khởi nguyên và phát triển cùa Phật giáo Đại thừa thời kỳ đầu, Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, Diệu vân tập, Hoa vũ tập