Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

72.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1780″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1780″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1780″]

Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật gíao Ấn Độ, sự kiện xuất hiện nhân vật Đại Thiên và 5 việc của ông là sự chuyển biến lớn của Phật giáo Ấn Độ, không chỉ thay đổi về hình thức sinh hoạt mà còn thay đổi về tư tưởng, nó là tiếng pháo khai cuộc cho sự cải cách Phật giáo.