Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

90.000

[acf field="tac_gia" post_id="1487"]
[acf field="dich_gia" post_id="1487"]
[acf field="nha_xuat_ban" post_id="1487"]

Nay tác phẩm “Nghiên cứu Tư tưởng Như Lai Tạng” của Ấn Thuận, được các thành viên của Trung tâm dịch và xuất bản cũng không ngoài lý do này, nhằm giới thiệu giới nghiên cứu người Việt thấy rõ trong quá trình phát triển tư tưởng Phật học ở Ấn Độ do TT Thích Hạnh Bình phiên dịch