Nghiên cứu khái niệm A La Hán trong Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

135.000

Tác Giả: Thích Hạnh Bình

Dịch giả: Thích Huệ Hải

NXB Hồng Đức

660 trang

Luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ (2008) của TT. Thích Hạnh Bình thảo luận về quá trình hình thành và diễn biến khái niệm A-la-hán trong lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ. Đây là tác phẩm tiếp nối thảo luận ý nghĩa về 5 việc của Đại Thiên  đã xuất bản tác phẩm với chủ đề: Nghiên cu v 5 vic của Đại Thiên”.