Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

270.000 250.000

Tác giả: HT. Ấn Thuận
Việt dịch  Thích Hạnh Bình & Trung tâm Phật Học Hán Truyền
Bộ 2 tâp 1155 trang
NXB Hồng Đức

Hôm nay tác phẩm Việt dịch: “Nghiên cứu về các luận sư và luận thư của Thuyết nhất thiết hữu bộ” của HT Ấn Thuận, do tôi (Thích Hạnh Bình) và các học viên của Trung tâm dịch sang Việt ngữ xin chào đón độc giả. Đây là một tác phẩm chuyên đề thảo luận quá trình phát triển A-tỳ-đàm của phái Hữu bộ. Trong đó chủ yếu làm rõ quan điểm tương đồng và dị biệt các luận sư của phái này, đồng thời thảo luận nội dung và ý nghĩa các tác phẩm phái Hữu bộ: Lục túc Phát trí, Thành Thật, A-tỳ-Đàm Tâm luận….