Lược giảng Luận Trung Quán

63.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1566″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1566″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1566″]

Nguyệt Xứng giải thích: “Tôi không cho rằng, thế tục đế có giá trị hơn so với thắng nghĩa đế, tuy nhiên nếu không dựa vào thế tục đế giải thích thắng nghĩa đế, mà đi ngược lại thế tục đế nói về đệ nhất nghĩa đế, kết quả không hiểu được đệ nhất nghĩa mà còn bị hiểu sai lầm về đệ nhất nghĩa đế”.  Bỏ qua hiện tượng nhân quả của thế gian, không căn cứ vào pháp thế gian mà nói về không, đệ nhất nghĩa… thì ý nghĩa của khái niệm không đó bị bóp méo