Lịch sử tư tưởng Phật học Trung Quốc

135.000

Tác phẩm Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc dịch từ nguyên tác “Trung Quốc Phật học Tư Tưởng Khái Luận” của Lữ Trừng  vốn là tài liệu huấn luyện phiên dịch thể loại sách học thuật tôi đã sử dụng cho lớp phiên dịch của Viện Nghiên cứu. Bản dịch Việt của tác phẩm này đã đuợc Nhóm nghiên cứu Phật học và dịch thuật Tuệ Chủng hoàn tất và xuất bản.