Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pali -Lời Phật Dạy Về Sự Hòa Hợp Trong Cộng Đồng Và Xã Hội

[acf field=”tac_gia” post_id=”1613″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1613″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1613″]

Tác phẩm “Lời Phật Dạy về Sự Hòa Hợp trong Cộng Đồng và Xã Hội” được tỳ-kheo Bodhi trình bày gồm 10 chương. “Hợp tuyển này có ý định làm hiển lộ những lời dạy của Đức Phật về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội”.

Trong Lời giới thiệu do chính Đức Dalai Lama thứ 14 viết đã tán thán đây là một “quyển sách xuất sắc” của “một nhà sư học giả Phật giáo đầy kinh nghiệm”. Và Đức Dalai Lama đã xác quyết: “Tôi chắc chắn rằng các Phật tử sẽ tìm thấy tuyển tập này rất giá trị”. Một lời giới thiệu tuyệt vời từ một Bậc thầy siêu tuyệt.

Đây được xem như là quyển sách cần đọc tiếp theo quyển “In The Buddha’s Words” của Bhikkhu Bodhi, đã dịch sang tiếng Việt với nhan đề “Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali” và đã xuất bản vào giữa năm 2016”.