Giáo Trình Phật Học (Buddhism Course)

98.000

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC
(BUDDHISM COURSE)
Chan Khoon San (Xem trích dẫn tiểu sử)
Biên dịch: Lê Kim Kha
547 trang
Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG

Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” được biên dịch ra tiếng Việt từ quyển “Buddhism Course” của tác giả Chan Khoon San. 

Đây là một tác phẩm biên dịch từ tất cả những nguồn Kinh Điển (trích dẫn) nguyên thuỷ, hàng trăm sách, tư liệu và tài liệu quý giá của những học giả nghiên cứu và những tu sĩ Phật giáo nổi tiếng nhất ở Miến Điện, Tích LanẤn Độ & phương Tây, và có thể tìm hiểu thêm những tựa sách & tư liệu trong phần “Sách & Tài Liệu Tham Khảo”.

Quyển sách được biên tập theo trình tự của một giáo trình Phật giáo, từ những đề tài căn bản như Tứ Diệu Đế….cho đến Thiền Minh SátTam Tạng Kinh Điển và giảng luận về phần giáo lý và lịch sử của Phật Giáo Nguyên Thủy với những trích dẫn từ Kinh điển được cho là ghi chép lại những lời do chính Đức Phật nói ra và được kết tập sau khi Đức Phật Bát-Niết-Bàn… bao gồm 17 chương nói về hầu hết nhưng đề tài liên quan trong Phật học, như: Cuộc dời Đức Phật, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Dạo, Thuyết Duyên Khởi, Quy Luật Nghiệp, Chết & Tái Sinh, Năm Cảnh Giới Tái Sinh, Chu Kỳ Thế giới, Mười Căn Bản Hành Động Công Đức, Thiền Minh Sát Vipassana của Phật Giáo, Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng, Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka)…

Hết hàng