Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền Phái Trúc Lâm

144.000

Ngày nay, trước xu hướng toàn cầu hoá, vấn đề độc lập tự chủ của quốc gia, dân tộc không chỉ giới hạn ở cương giới, lãnh thổ mà còn phải xác định ở bản sắc văn hoá dân  tộc. Gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá, văn học thời Lý Trần được công bố như là một sự minh chứng cho một thời đại với văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.  Do vậy nghiên cứu đề tài Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền phái Trúc Lâm cũng là một cách để gìn giữ những tinh hoa văn hoá của cha ông và góp phần phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc trong thời đại hội nhập hôm nay.