Dấu chân trên cát

85.000 78.000

Tập sách do  Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh trên Huyền Không Sơn Thượng -Huế, tập hợp một số bài viết trong suốt hơn 40 năm làm việc đã bỏ viết, bỏ Nghiên cứu, bỏ giảng nói để đi vào cuộc tĩnh cư nhiều năm cho riêng mình đã thẳng thắn nói ra một so sai lầm trong sự học hiểu giáo pháp, trong nhận thức và cả trong phương pháp tu tập. Vài chỗ, không những góp ý mà còn chỉ ra đâu chánh, đâu tà, đâu chân, đâu ngụy để mọi người cùng suy xét, truy cứu và phân định rạch ròi đâu là hành trạng như thật của đức Phật lịch sử, đâu là sự thị hiện của đức Phật tôn giáo, tín ngưỡng thời hậu tác …

300 trang, bìa cứng,

NXB Văn Học