Sách Trung cấp Phật Học

Năm Thứ I
STT Tên Sách Tác giả Giá
1 Kinh Di Giáo
2 Kinh Thập Thiện HT. Thích Thanh Từ 11.000
3 Quy Sơn Cảnh Sách Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu 35.000
4 Bát Đại Nhân Giác HT. Thích Thanh Từ 12.000
5 Luật Học (Chữ Hán)
6 Nhận Thức Học PG
7 Sơ Đẳng Giáo Khoa Thư HT. Thích Thiện Nhơn
8 Lược Sử PG Ấn Độ HT. Thích Thanh Kiểm
9 Duy Thức Học HT. Thích Thiện Hoa
10 Phát Bồ Đề Tâm Văn Thật Hiền
11 Phật Học Danh Số
12 Anh Văn Phật Pháp I GS. Trần Phương Lan
Năm Thứ II
13 Kinh Pháp Cú HT. Thích Minh Châu
14 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Đoàn Trung Còn
15 Kinh Tứ Thập Nhị Chương Âm Nghĩa
16 Kinh Tạng Nikaya (Pali)
17 Kinh Tạng A-Hàm (Sankrit)
18 Kinh Di Đà Sớ Sao
19 Kinh Hiền Nhân
20 Nhị Khóa Hiệp Giải
21 Duy Thức Học
22 Lược Sử PG Trung Quốc HT. Thích Thanh Kiểm
23 Thiền Học Đời Trần
24 Hán Văn
25 Tự Học Hán Văn Nguyễn Khuê
26 Anh Văn Phật Pháp II GS. Trần Phương Lan
Năm Thứ III
27 Kinh Trung Bộ
28 Kinh Trung A Hàm
29 Kinh Bách Dụ (Chữ Hán)
30 Bách Pháp Minh Môn
31 Sơ Đẳng Giáo Khoa Thư HT. Thích Thiện Nhơn
32 Lược Sử Phật Giáo VN HT. Thích Thanh Kiểm
33 Thiền Lâm Bảo Huấn
34 Anh Văn Phật Pháp III

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.